About Us

Hi! Welcome on our site! If you want to learn more about Greek and Polish cuisine, you've come to the right place!

The blog was developed by the participants of the project “Polish-Greek cuisine as an innovative form of education", implemented under the “Intenational student mobility" program from the European Social Fund under Operational Programme Knowledge Education Development in the 4th Priority Axis Social innovation and transnational cooperation, Measure 4.2 . Transnational mobility programs.

We are students from the Zespół Szkół Ogólnokształcących in Mogielnica, Poland, and from Platon Schools in Katerini, Greece. We are pleased to develop our project during transnational mobility at the school in Greece.

We are students of grades I-III of high school. During the mobility, we cooperate with each other, getting to know the cultures of Greece and Poland better. Unfortunately, due to the coronavirus outbreak, we cannot cooperate in the classrooms every day, but we stay in touch thanks to teleconferences and chats. For all of us, it is the first self-created website that we developed thanks to the knowledge and skills acquired during the project.

All the information on the blog was collected by us during the mobility. In addition to stationary workshops and lectures, we also join outdoor activities, during which we visit local markets, restaurants and production facilities. Thanks to this, you can be sure that all the information you find on the blog is checked – and the recommended dishes or regional specialties are really delicious! Both Polish and Greek cuisine, especially that of the Olympic Riviera, are worth attention. They are also an important part of the cultural heritage of regions and countries.

We chose English as the main language of the blog. Additionally, you can find content in Polish and English. Thanks to this, we hope to reach as many people as possible!

During the project, we learn not only the rules of creating websites, but we also increase our competences and the ability to communicate in English. Cooperation in international teams is a very interesting and enriching experience. To learn more about the project “Polish-Greek cuisine as an innovative form of education", please visit the tab dedicated to the initiative on our blog!

Read in Polish

Cześć! Witamy na naszej stronie! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kuchni greckiej i polskiej, dobrze trafiłeś!

Blog został opracowany przez uczestników projektu „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji”, realizowanego w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Jesteśmy uczniami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w Polsce oraz z Platon Schools w Katerini w Grecji. Mamy przyjemność rozwijać nasz projekt w trakcie mobilności ponadnarodowej w szkole Grecji. 

Jesteśmy uczniami klas I-III liceum. W trakcie mobilności współpracujemy ze sobą, poznając lepiej kultury Grecji i Polski. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa nie możemy codziennie współpracować w pracowniach, ale pozostajemy w bieżącym kontakcie dzięki telekonferencjom i czatom. Dla wszystkich z nas to pierwsza stworzona samodzielnie strona internetowa, którą opracowaliśmy dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie projektu. 

Wszystkie informacje zawarte na blogu zostały przez nas zebrane w trakcie mobilności. Oprócz warsztatów i wykładów stacjonarnych odbywamy również zajęcia terenowe, w trakcie których odwiedzamy m.in. lokalne targi, restauracje czy zakłady produkcyjne. Dzięki temu możecie mieć pewność, że wszystkie informacje, które znajdziecie na blogu, są sprawdzone – a polecane dania czy specjały regionalne są naprawdę pyszne! Zarówno kuchnia polska, jak i grecka, a zwłaszcza ta z Riwiery Olimpijskiej są warte uwagi. Stanowią również ważną część dziedzictwa kulturowego regionów i krajów. 

Jako główny język bloga wybraliśmy angielski. Dodatkowo możecie znaleźć tu treści w języku polskim i angielskim. Dzięki temu mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby osób!

W trakcie projektu poznajemy nie tylko zasady tworzenia stron internetowych, ale zwiększamy także nasze kompetencje oraz zdolność komunikowania się w języku angielskim. Współpraca w międzynarodowych zespołach to bardzo ciekawe i wzbogacające doświadczenie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samego projektu „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji”, zachęcamy do odwiedzenia zakładki poświęconej inicjatywie na naszym blogu!

Read in Greek

Γεια! Καλώς ήλθατε στον ιστότοπό μας! Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ελληνική και πολωνική κουζίνα, έχετε φτάσει στο σωστό μέρος!

Το blog αναπτύχθηκε από τους συμμετέχοντες του έργου “Πολωνική-ελληνική κουζίνα ως μια καινοτόμος μορφή εκπαίδευσης", που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Διεθνής κινητικότητα μαθητών" από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη της Γνώσης Εκπαίδευση στον 4ο Προτεραιότητα Άξονας Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρο 4.2. Διακρατικά προγράμματα κινητικότητας.

Είμαστε μαθητές από το Zespół Szkół Ogólnokształcących στο Mogielnica της Πολωνίας και από τα σχολεία Platon στην Κατερίνη της Ελλάδας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναπτύξουμε το έργο μας κατά τη διακρατική κινητικότητα στο σχολείο στην Ελλάδα.

Είμαστε μαθητές των βαθμών I-III του γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, γνωρίζοντας καλύτερα τους πολιτισμούς της Ελλάδας και της Πολωνίας. Δυστυχώς, λόγω της εκδήλωσης του κοροναϊού, δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε καθημερινά στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά παραμένουμε σε επαφή χάρη στις τηλεδιασκέψεις και τις συνομιλίες. Για όλους μας, είναι ο πρώτος αυτοδημιούργητος ιστότοπος που δημιουργήσαμε χάρη στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Όλες οι πληροφορίες στο blog συλλέχθηκαν από εμάς κατά τη διάρκεια της κινητικότητας. Εκτός από στατικά εργαστήρια και διαλέξεις, συμμετέχουμε επίσης σε υπαίθριες δραστηριότητες, κατά τις οποίες επισκέπτονται τοπικές αγορές, εστιατόρια και εγκαταστάσεις παραγωγής. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλες οι πληροφορίες που βρίσκετε στο blog είναι επιλεγμένες – και τα προτεινόμενα πιάτα ή τοπικές σπεσιαλιτέ είναι πραγματικά νόστιμα! Αξίζει να προσέξετε τόσο την πολωνική όσο και την ελληνική κουζίνα, ειδικά αυτή της Ολυμπιακής Ριβιέρας. Αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιφερειών και των χωρών.

Επιλέξαμε τα Αγγλικά ως την κύρια γλώσσα του ιστολογίου. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο στα Πολωνικά και στα Αγγλικά. Χάρη σε αυτό, ελπίζουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα!

Κατά τη διάρκεια του έργου, μαθαίνουμε όχι μόνο τους κανόνες δημιουργίας ιστότοπων, αλλά επίσης αυξάνουμε τις ικανότητές μας και την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά. Η συνεργασία σε διεθνείς ομάδες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και εμπλουτισμένη εμπειρία. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο “Πολωνική-ελληνική κουζίνα ως μια καινοτόμος μορφή εκπαίδευσης", επισκεφθείτε την καρτέλα αφιερωμένη στην πρωτοβουλία στο blog μας!