Project

The website “Polish Greek Cuisine" was created as part of of the project “Polish-Greek cuisine as an innovative form of education", implemented under the “Intenational student mobility" program from the European Social Fund under Operational Programme Knowledge Education Development in the 4th Priority Axis Social innovation and transnational cooperation, Measure 4.2 . Transnational mobility programs.

20 students from the Zespół Szkół Ogólnokształcących in Mogielnica, Poland, and 5 students from the Platon School in Katerini, Greece, as the host institution, participated in the project. As part of the project, students from Poland visited the Greek school, where for 10 class days they collaborated with Greek youth on the development of an international website about Greek and Polish cuisine, in 3 languages: English, Greek and Polish. The students were accompanied by teaching staff from Poland and Greece. During the course, students learned the rules and tools for building modern websites, tools for developing graphic materials for the Internet, creating content for websites. They also learned about the history and culture of Greece and Poland. They developed the knowledge of the English language in its practical contexts. They increased key competences as well as competences, knowledge and skills important from the perspective of the general education curriculum.

The realized goals of the project are:

– Increasing the level of key competences among mobility participants – 20 Polish and 5 Greek students: understanding and creating information, multilingualism, mathematics and life sciences, technology and engineering, digital, personal, social, civic and learning;

– Increasing the practical skills of mobility participants;

– Increasing the knowledge, competences and skills of students in the subject of the major, including: the introduction to business and ecomony, a modern foreign language – in this case English, computer science, history, geography, as well as increasing the effectiveness of students acquiring the skills to communicate in the native language and foreign languages, in the matter of ICT, cooperation in a group and taking individual actions, presenting;

– Strengthening the competences, knowledge and practical skills of 25 students from Poland and Greece;

– Strengthening the professional and personal competences of the teaching staff participating in the project on the Polish and Greek side;

– Equalizing opportunities and reducing the risk of exclusion with regard to students with reduced opportunities participating in the project;

– Increase in linguistic, personal and social competences of students;

– Increase students’ digital and information processing skills

– Increasing the pedagogical, social and personal competences of the staff

– Increase of staff competences in the matter of project management and mobility.

In addition to stationary classes, during which students took part in lectures and workshops in international groups, the youth also took a number of outdoor activities, during which they visited, among others, local fairs, production facilities and restaurants, collecting information on a given topic. In addition, students from Poland also took part in the implementation of a cultural program, during which they visited the most important places in the region of the Olympic Riviera from the cultural and natural perspective, including Meteora complex, Dion Archaeological Park, Archaeological Museum and others.

This blog is a material result developed by students. All materials on the website have been prepared by students in international teams.

More information about the project can be found on the websites of schools participating in the project:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, Polska: http://www.zsomogielnica.pl/nowy/kuchnia-polsko-grecka-jako-nowatorska-forma-edukacji/

– Platon School w Katerini, Grecja: https://platon.edu.gr/

The project was implemented under the “Intenational student mobility" program from the European Social Fund under Operational Programme Knowledge Education Development in the 4th Priority Axis Social innovation and transnational cooperation, Measure 4.2 . Transnational mobility programs.

Co-financing of the project from the EU: 161 989.00 PLN

Read in Polish

Strona internetowa „Polish Greek Cuisine” powstała w ramach projektu „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji”, realizowanego w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W projekcie wzięło udział 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w Polsce oraz 5 uczniów z Platon School w Katerini w Grecji jako instytucji przyjmującej. W ramach projektu uczniowie z Polski wizytowali grecką szkołę, gdzie przez 10 dni zajęciowych współpracowali z młodzieżą grecką nad opracowaniem międzynarodowej strony internetowej poświęconej kuchni greckiej i polskiej, w 3 językach: angielskim, greckim i polskim. Uczniom towarzyszyła kadra nauczycielska z Polski i Grecji. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady i narzędzia służące budowie nowoczesnych stron www, narzędzia opracowywania materiałów graficznych na potrzeby internetu, tworzenia treści przeznaczonych na strony internetowe. Poznawali również historię i kulturę Grecji i Polski. Rozwijali znajomość języka angielskiego w jego praktycznych kontekstach. Zwiększali kompetencje kluczowe oraz kompetencje, wiedzę i umiejętności ważne z perspektywy podstawy programowej nauczania ogólnokształcącego. 

Wśród zrealizowanych celów projektu można wymienić:

– Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych wśród uczestników mobilności – 20 uczniów polskich i 5 greckich: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematycznych i w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowych, osobistych, społecznych, obywatelskich i w zakresie uczenia się;

– Zwiększenie praktycznych umiejętności uczestników mobilności;

– Zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów podstawy kierunkowej, w tym: podstawy przedsiębiorczości, język obcy nowożytny – w tym przypadku język angielski, informatyka, historia, geografia, jak również zwiększenie efektywności zdobywania przez uczniów umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, w zakresie TIK, współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych, przedstawiania i argumentowania swoich racji;

– Wzmocnienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności 25 uczniów z Polski i Grecji;

– Wzmocnienie kompetencji zawodowych i osobistych kadry nauczycielskiej biorącej udział w projekcie po stronie polskiej i greckiej;

– Wyrównywanie szans i zmniejszania ryzyka wykluczenia w odniesieniu do uczniów o zmniejszonych szansach, biorących udział w projekcie;

– Wzrost kompetencji językowych, osobistych i społecznych uczniów;

– Wzrost kompetencji cyfrowych i w zakresie przetwarzania informacji uczniów

– Wzrost kompetencji pedagogicznych, społecznych i osobistych kadry

– Wzrost kompetencji kadry w zakresie zarządzania projektami i mobilnościami.

Oprócz zajęć stacjonarnych, w trakcie których uczniowie brali udział w wykładach i warsztatach w międzynarodowych grupach, młodzież odbyła również szereg zajęć plenerowych, w trakcie których odwiedzała m.in. lokalne targi, zakłady produkcyjne czy restauracje, zbierając informacje na zadany temat. Dodatkowo, uczniowie z Polski wzięli również udział w realizacji programu kulturowego, w trakcie którego odwiedzili najważniejsze z perspektywy kulturowej i przyrodniczej miejsca w regionie Riwiery Olimpijskiej, m.in. kompleks Meteory, Park Archeologiczny Dion, Muzeum Archeologiczne i inne. 

Niniejszy blog stanowi rezultat materialny, wypracowany przez uczniów. Wszelkie materiały zawarte na stronie zostały przygotowanie przez uczniów w międzynarodowych zespołach. 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach szkół biorących udział w projekcie:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, Polska: http://www.zsomogielnica.pl/nowy/kuchnia-polsko-grecka-jako-nowatorska-forma-edukacji/

– Platon School w Katerini, Grecja: https://platon.edu.gr/

Projekt realizowany w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej

Dofinansowanie projektu z UE: 161 989,00 pln

Read in Greek

Ο ιστότοπος “Πολωνική Ελληνική Κουζίνα" δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Πολωνική-Ελληνική κουζίνα ως μια καινοτόμος μορφή εκπαίδευσης", που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Διεθνής κινητικότητα μαθητών" από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη της Γνώσης 4ος άξονας προτεραιότητας Κοινωνική καινοτομία και διεθνική συνεργασία, Μέτρο 4.2. Διακρατικά προγράμματα κινητικότητας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20 μαθητές από το Zespół Szkół Ogólnokształcących στη Mogielnica της Πολωνίας και 5 μαθητές από το Σχολείο Platon στην Κατερίνη της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του έργου, μαθητές από την Πολωνία επισκέφτηκαν το ελληνικό σχολείο, όπου για 10 ημέρες τάξης συνεργάστηκαν με Έλληνες νέους για την ανάπτυξη ενός διεθνούς ιστότοπου για την ελληνική και πολωνική κουζίνα, σε 3 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά και Πολωνικά. Οι μαθητές συνοδεύονταν από εκπαιδευτικό προσωπικό από την Πολωνία και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές έμαθαν τους κανόνες και τα εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονων ιστότοπων, εργαλεία για την ανάπτυξη γραφικών υλικών για το Διαδίκτυο, τη δημιουργία περιεχομένου για ιστότοπους. Έμαθαν επίσης για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Πολωνίας. Ανέπτυξαν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας στα πρακτικά της πλαίσια. Αυξάνουν τις βασικές ικανότητες καθώς και τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι σημαντικές από την προοπτική του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι υλοποιημένοι στόχοι του έργου είναι:

– Αύξηση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων στην κινητικότητα – 20 Πολωνοί και 5 Έλληνες μαθητές: κατανόηση και δημιουργία πληροφοριών, πολυγλωσσία, μαθηματικά και βιοεπιστήμες, τεχνολογία και μηχανική, ψηφιακή, προσωπική, κοινωνική, πολιτική και μάθηση ·

– Αύξηση των πρακτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην κινητικότητα ·

– Αύξηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα, συμπεριλαμβανομένης: της εισαγωγής στην επιχείρηση και του οικονομικού, μιας σύγχρονης ξένης γλώσσας – στην περίπτωση αυτή Αγγλικά, επιστήμη υπολογιστών, ιστορία, γεωγραφία, καθώς και αύξηση της αποτελεσματικότητας μαθητές που αποκτούν τις δεξιότητες για να επικοινωνούν στη μητρική γλώσσα και τις ξένες γλώσσες, στο θέμα των ΤΠΕ, τη συνεργασία σε μια ομάδα και τη λήψη ατομικών ενεργειών, παρουσίαση.

– Ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων 25 μαθητών από την Πολωνία και την Ελλάδα.

– Ενίσχυση των επαγγελματικών και προσωπικών ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στο έργο από την πολωνική και ελληνική πλευρά ·

– Εξίσωση ευκαιριών και μείωση του κινδύνου αποκλεισμού σε σχέση με μαθητές με μειωμένες ευκαιρίες που συμμετέχουν στο έργο ·

– Αύξηση των γλωσσικών, προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών.

– Αυξήστε τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών των μαθητών

– Αύξηση των παιδαγωγικών, κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων του προσωπικού

– Αύξηση των ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης έργων και κινητικότητας.

Εκτός από τα στάσιμα μαθήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές έλαβαν μέρος σε διαλέξεις και εργαστήρια σε διεθνείς ομάδες, η νεολαία έλαβε επίσης μια σειρά από υπαίθριες δραστηριότητες, κατά τις οποίες επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, τοπικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής και εστιατόρια, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με ένα δεδομένο θέμα. Επιπλέον, φοιτητές από την Πολωνία συμμετείχαν επίσης στην υλοποίηση ενός πολιτιστικού προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου επισκέφτηκαν τα πιο σημαντικά μέρη της περιοχής της Ολυμπιακής Ριβιέρας από πολιτιστική και φυσική άποψη, όπως το συγκρότημα Μετέωρα, το Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο και οι υπολοιποι.

Αυτό το blog είναι ένα υλικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από μαθητές. Όλο το υλικό στον ιστότοπο έχει ετοιμαστεί από μαθητές σε διεθνείς ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących σε Mogielnicy, Πολωνία: http://www.zsomogielnica.pl/nowy/kuchnia-polsko-grecka-jako-nowatorska-forma-edukacji/

– Platon School w ΚατερίνηΕλλάδαhttps://platon.edu.gr/

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής κινητικότητα μαθητών» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη της Γνώσης Εκπαίδευση στον 4ο άξονα προτεραιότητας Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρο 4.2. Διακρατικά προγράμματα κινητικότητας.

Συγχρηματοδότηση του έργου από την UΕ: 161 989,00 PLN